Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen „všeobecné podmínky“)  se upravuje vztah mezi obchodní společností Calendee Systems s.r.o., se sídlem  Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany, IČ: 10810072, zapsaný v obchodním rejstříku  vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C vložka 348830 (dále jen  „Poskytovatel“) a uživatelem počítačového programu Poskytovatele – CALENDEE,  který je dostupný na webových stránkách www.calendee.cz a který je specifikován blíže popsán v návodech dostupných na  webových stránkách Poskytovatele (dále jen „Software“), včetně zájemce o užívání  Software (dále jen „Uživatel“). 

2. Tyto všeobecné podmínky upravují závazná pravidla a podmínky užívání Softwaru  a upravují práva a povinnosti Uživatelů. 

3. Užíváním Softwaru Uživatel vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito všeobecnými  podmínkami. Užíváním Softwaru poté, co tyto všeobecné podmínky byly  Poskytovatelem jednostranně změněny, vyjadřuje Uživatel bezvýhradný souhlas  s novým zněním všeobecných podmínek. 

4. Užíváním Softwaru Poskytovatele Uživatel potvrzuje, že všeobecné podmínky přečetl  a porozuměl jim. Tímto souhlasem se všeobecné podmínky stávají závazné a Uživatel  projevuje vůli být těmito podmínkami vázán po celou dobu poskytování a užívání  služeb.

II. Smlouva

1. Tím, že Poskytovatel Uživateli umožnil začít užívat Software, učinil vůči němu nabídku  k uzavření smlouvy s obsahem, který je vymezen v těchto všeobecných podmínkách.  Objednáním, resp. zahájením užívání Softwaru Uživatel tuto nabídku akceptuje, čímž  dochází k uzavření smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, jejíž nedílnou součástí jsou tyto všeobecné podmínky. 

2. Poskytovatel je oprávněn tyto všeobecné podmínky, a tím i smlouvu mezi ním  a Uživatelem uzavřenou postupem předvídaným v těchto všeobecných podmínkách,  jednostranně změnit. Rozhodne-li se Poskytovatel tyto všeobecné podmínky změnit,  vyrozumí Uživatele o jejich změně alespoň 15 dní před zamýšlenou účinností změny, a to písemně, elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy, která byla zadána jako  kontaktní při poskytnutí registračních údajů. 

3. V případě, že Uživatel nesouhlasí se změnou všeobecných podmínek, je povinen o tom  písemně vyrozumět Poskytovatele, a to nejpozději v den předcházející dni, kdy má  avizovaná změna všeobecných podmínek vstoupit v účinnost, s tím, že změnu  všeobecných podmínek odmítá a licenční smlouvu z tohoto důvodu vypovídá.  Odmítnutím změny všeobecných podmínek dojde k vypovězení licenční smlouvy.  V případě, že Uživatel bude Software Poskytovatele užívat i po účinnosti změny  všeobecných podmínek, platí, že tím vyjadřuje souhlas se změnou všeobecných  podmínek a změněné všeobecné podmínky se pro Uživatele stávají závazné. 

4. Poskytovatel je oprávněn všeobecné podmínky měnit kdykoliv a z jakéhokoliv důvodu,  např. z důvodu změny právních předpisů či jiných regulatorních změn nebo v důsledku  změny funkcionalit Softwaru.

III. Podmínky licence k užívání Softwaru

1. Poskytovatel licenční smlouvou uděluje Uživateli oprávnění k výkonu práva užít  Software za podmínek uvedených v těchto všeobecných podmínek, a to na dobu  platnosti smlouvy. Uživatel se zavazuje poskytnout za tuto licenci Poskytovateli  licenční poplatek, a to ve výši určené aktuálním ceníkem Poskytovatele, není-li mezi  Poskytovatelem a Uživatelem dohodnuto jinak).  

2. Software je přístupný uživateli prostřednictvím rozhraní Poskytovatele pomocí  dálkového přístupu k počítačové síti Poskytovatele. 

3. Licence k Softwaru se poskytuje jako nevýhradní, bez teritoriálního omezení, za účelem  jeho využití k podnikatelské činnosti Uživatele. 

4. Uživatel není oprávněn udělit podlicenci ani postoupit licenci třetí osobě. 

5. Na žádost Uživatele může být Uživateli zřízeno několik paralelních účtů. Paralelní účet  má stejné funkcionality jako běžný uživatelský účet. Pro účely určení výše licenčních  poplatků se každý paralelní účet posuzuje jako jeden Uživatel. Za všechny paralelní účty odpovídá Uživatel, který je též správcem všech osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto účtů; pojmem „Uživatel“  se dále v těchto všeobecných podmínkách podle okolností myslí Uživatel včetně všech  paralelních účtů. Pro zřízení paralelních účtů je Uživatel povinen sdělit Poskytovateli  vhodnou formou svou vnitřní strukturu, resp. hierarchické uspořádání jednotlivých paralelních účtů; konkrétní požadavky a formát Poskytovatel Uživateli sdělí po  obdržení požadavku na zřízení tzv. paralelních účtů. 

6. Podmínkou udělení přístupu k softwaru Uživateli je řádné a pravdivé vyplnění  registračních údajů o Uživateli, kterými jsou: 

a) v případě běžného účtu: 

jméno a příjmení nebo obchodní firma; 

trvalé bydliště nebo sídlo; 

IČO a DIČ; 

v případě obchodní společnosti jméno, příjmení a funkce osoby oprávněné  zastupovat obchodní společnost, která registraci provádí; 

e-mailová adresa; 

uživatelské jméno; 

telefonní číslo; a 

obchodní firma společnosti, které Uživatel poskytuje své služby jako  mandatář/makléř/obchodní zástupce na základě mandátní smlouvy, smlouvy o  obchodním zastoupení nebo jiné obdobné smlouvy příkazního typu; a

b) v případě tzv. paralelního účtu: 

jméno a příjmení nebo obchodní firma; 

uživatelské jméno; 

označení pozice uživatele paralelního úču dle interních předpisů Uživatele;

zařazení uživatele paralelního úču v interní struktuře Uživatele; 

e-mailová adresa. 

7. Veškeré uvedené údaje o Uživateli musí být přesné a aktuální. Poskytovatel má právo  ověřit si platnost a pravdivost poskytnutých registračních údajů o Uživateli. 

8. E-mailovou adresu a telefonní číslo, které Uživatel uvede při registraci, Uživatel určuje  jako kontaktní adresu pro komunikaci mezi Uživatelem a Poskytovatelem. Poskytovatel  je oprávněn zasílat Uživateli na danou e-mailovou adresu či telefonní číslo veškerá  sdělení, která se týkají Softwaru. 

9. Uživatel je odpovědný za bezpečné uchování přístupových údajů k Softwaru a jejich  ochranu před zneužitím. Uživatel není oprávněn sdělit své přístupové údaje k Softwaru  třetí osobě. Poskytovatel nenese zodpovědnost za zneužití přístupových údajů  Uživatele. 

10. Uživatel není oprávněn žádným způsobem zasahovat do Softwaru, zejména není  oprávněn činit si z něj kopie nebo zasahovat do zdrojového kódu Softwaru. Uživatel se  zavazuje, že nebude kopírovat zdrojový kód Softwaru, jakoukoliv jeho část upravovat,  vytvářet na základě zdrojových kódů počítačové programy od Softwaru odvozené,  zpětně Software překládat, dekompilovat nebo se pokoušet jej jiným způsobem  extrahovat, nebude vyvíjet žádnou činnost, která by mohla vést k přetížení  databázových systémů, které jsou součástí Softwaru a způsobit tak špatnou činnost  serverů či jiného hardwaru Poskytovatele, nebo ohrozit soukromí a bezpečnost dat  Poskytovatele, resp. ostatních uživatelů Software. 

11. Pokud aktivity Uživatele vyvolají v Poskytovateli pochybnosti o řádném užívání  Softwaru, o dodržování podmínek této smlouvy nebo právních předpisů, například tím,  že se Uživatel připojuje z více IP adres v jeden okamžik, má Poskytovatel právo  okamžitě ukončit užívací právo Uživatele a přístup k Softwaru, popř. k některým jeho  funkcionalitám, Uživateli zablokovat.

IV. Databáze

1. Data vkládaná do Softwaru Uživatelem mohou vytvořit databázi Uživatele, který data zadal a metodicky nebo systematicky uspořádal (dále jen „Databáze“). 

2. Uživatel je pořizovatelem ve vztahu k Databázi ve smyslu §89 autorského zákona.  

3. Uživatel se zavazuje, že jako pořizovatel Databáze bude vytěžovat a zužitkovávat obsah této databáze pouze způsobem, který nezasahuje do autorských práv k Softwaru, zejména, že neprovede zužitkování obsahu Databáze jejím zpřístupněním v elektronické podobě, on-line přístupem na servery Poskytovatele nebo  prostřednictvím log-in do Softwaru jiným osobám s výjimkou funkcí, které sám Software v rámci svých funkcionalit umožňuje. Bez omezení může Uživatel vytěžovat a zužitkovávat obsah Databáze v tištěné podobě. 

V. Ochrana osobních údajů

1. Uživatel bude užívat Software mimo jiné tak, že do Databáze bude ukládat osobní údaje  svých klientů Uživatelů, které bude jakožto správce zpracovávat, a to na základě důvodů zpracování osobních údajů stanovených relevantními předpisy na ochranu osobních  údajů, případně na základě souhlasů klientů Uživatele se zpracováním osobních údajů, udělených těmito klienty Uživateli. V případě, že Uživateli byly vytvořeny tzv. paralelní účty, je Uživatel povinen zajistit, že bude vystupovat v pozici správce či společného správce osobních údajů, které do Databáze, resp. Software, vloží uživatelé  těchto paralelních účtů a že bude mít oprávnění uzavřít s Poskytovatelem ujednání  týkající se nakládání s těmito osobními údaji. 

2. Ze strany Poskytovatele tak může docházet při plnění povinností Poskytovatele stanovených těmito všeobecnými podmínkami ke zpracovávání osobních údajů klientů Uživatelů, a z toho důvodu se v tomto článku stanovují vzájemná práva a povinnosti při  zpracování osobních údajů klientů Uživatele, které bude Uživatel ukládat do Databáze,  zejména pak vymezit rozsah těchto osobních údajů, které budou Poskytovatelem  jakožto zpracovatelem zpracovávány, účel pro který budou tyto osobní údaje  Poskytovatelem zpracovávány, podmínky a záruky Poskytovatele z hlediska  technických a organizačních opatření k zabezpečení ochrany těchto osobních údajů a  některá další související práva a povinnosti, a to v souladu s relevantními předpisy na  ochranu osobních údajů. 

3. Uživatel opravňuje v rozsahu, v jakém je oprávněn či pověřen ke zpracování osobních  údajů sám Uživatel, Poskytovatele po dobu účinnosti smlouvy, a po dobu nezbytnou  pro vypořádání vzájemných práv a povinností smluvních stran, ke zpracovávání  osobních údajů uložených v Databázi, tj. osobních údajů typu kontaktní údaje  shromažďovaných od klientů Uživatele. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní  údaje uložené v Databázi výhradně za účelem plnění smlouvy s Uživatelem. 

4. Údaje budou Poskytovatelem zpracovávány automatizovaně i manuálně. Poskytovatel  bude v rámci zpracování údaje zejména shromažďovat, ukládat na nosiče informací,  uchovávat, blokovat a likvidovat. 

5. Poskytovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů Uživatele uvedených v těchto všeobecných podmínkách; v případě, že podle názoru Poskytovatele  určitý pokyn porušuje relevantní předpisy na ochranu osobních údajů, informuje o tom  bez zbytečného odkladu Uživatele. 

6. Pokud Poskytovatel zjistí, že Uživatel anebo jakákoliv třetí osoba, jež zpracovává  osobní údaje, porušuje povinnosti stanovené relevantními předpisy na ochranu osobních  údajů, Poskytovatel na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně upozorní  Uživatele a pozastaví zpracování osobních údajů, ve vztahu k nimž dochází k porušení,  do odstranění takového porušení. 

7. Poskytovatel se zavazuje, že s daty uloženými v Databázi bude nakládat jako  s obchodním tajemstvím Uživatele, zejména nebude bez souhlasu Uživatele kopírovat  obsah Databáze nebo jinak manipulovat s datovými soubory a tyto zpřístupňovat neautorizovaným osobám. Toto se nevztahuje na nezbytné technické zálohy pro případ  technické správy této databáze, Softwaru, serverů nebo počítačové sítě Poskytovatele,  které Poskytovatel potřebuje pro zajištění provozu Softwaru a Databáze nebo  na vyřízení dotazu či požadavku Uživatele přes zákaznickou podporu Poskytovatele  nebo na odhalení, prevenci aktivit směřujících ke zneužití Softwaru, serverů  Poskytovatele či ohrožení jejich bezpečnosti a bezpečnosti dat uložených na serverech  Poskytovatele. 

8. Poskytovatel přijme opatření zabraňující neoprávněnému čtení, vytváření, kopírování, přenosu, úpravě či vymazání záznamů v Databázi obsahujících osobní údaje ve smyslu  čl. 32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném  pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních  údajů) (dále jen „GDPR“). 

9. Uživatel je zodpovědný za zálohování dat a veškerého obsahu uloženého v Databázi.  V případě, že Uživatel, provede jakékoliv změny v obsahu Databáze, například  nahodilý výmaz dat, Poskytovatel není odpovědný za uvedení obsahu do původního  stavu. 

10. Poskytovatel zohledňuje povahu zpracování, je Uživateli nápomocen prostřednictvím  vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění  povinnosti Uživatele reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů. 

11. Poskytovatel je Uživateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi podle  článků 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má  Poskytovatel k dispozici, 

12. V případě ukončení smlouvy, Poskytovatel zahájí likvidaci veškerých osobních údajů v Databázi v přiměřené lhůtě, která nebude delší než tři měsíce od ukončení smlouvy.

13. Poskytovatel je oprávněn na základě písemné smlouvy (v to počítaje i elektronickou formu) pověřit zpracováním údajů další zpracovatele (subzpracovatele), a to za stejných  podmínek a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno v těchto všeobecných podmínkách. Aktuální seznam subzpracovatelů je dostupný v sídle Poskytovatele. Poskytovatel je povinen informovat Uživatele o zamýšlených změnách týkajících se přijetí  subzpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak správci příležitost vyslovit vůči  těmto změnám námitky. 

14. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli na jeho písemný pokyn informace  potřebné k doložení toho, že plní povinnosti na ochranu údajů stanovené smlouvou mezi nimi a relevantními právními předpisy na ochranu osobních údajů, a umožnit Uživateli provedení kontroly plnění těchto povinností na ochranu údajů. 

15. Smluvní strany si sjednávají, že odměna za pověření Poskytovatele ke zpracování  osobních údajů a veškeré náklady Poskytovatele s tím spojené jsou již zahrnuty v licenčních poplatcích. 

16. Poskytovatel se zavazuje neposkytnout žádné třetí osobě osobní údaje klientů Uživatele bez předchozího písemného souhlasu Uživatele, a to s výjimkou případů, kdy k tomu  má zákonnou povinnost. 

17. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou potřebnou součinnost, informace  a podklady pro zajištění souladu plnění dle smlouvy s relevantními předpisy na ochranu  osobních údajů. 

18. Souhlasem s těmito všeobecnými podmínkami uděluje Uživatel souhlas i se  shromažďováním, používáním a zveřejněním svého obsahu a dat Poskytovatelem, a to  na základě důvodu zpracování osobních údajů stanovených relevantními právními  předpisy. Pokud je zákonem vyžadováno udělení zvláštního souhlasu Uživatele pro  nakládání s jeho osobními údaji a obsahem, je Poskytovatel povinen o tento souhlas  zažádat mimo rámec těchto všeobecných podmínek. 

19. V případě, že Uživatel shromažďuje osobní údaje třetích osob, je povinen s těmito údaji  nakládat v souladu s relevantními platnými právními předpisy. 

VI. Práva a povinnosti Poskytovatele

1. Poskytovatel vyvine úsilí na zajištění dostupnosti a využitelnosti softwaru  Poskytovatele a Databáze 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. 

2. Poskytovatel má právo operativně provádět nutné zásahy na svém hardwarovém  vybavení, na kterém je uložen Software nebo Databáze a provádět pravidelné údržby,  opravy a up-grade Softwaru, a to zpravidla mimo pracovní dny a mimo pracovní dobu (tj. od 7.00 – do 20.00), přičemž při těchto zásazích může dojít k částečné či úplné  odstávce softwaru Poskytovatele nebo Databáze. V případě, že bude třeba provést  opravu, či úpravu Softwaru mimo tento čas v rozsahu větším než 30 minut, Poskytovatel  o tom včas Uživatele vyrozumí, nejméně však 24 hodin předem, a to prostřednictvím  oznámení zaslaného na e-mail uvedený Uživatelem při registraci. Tato povinnost se  netýká situací, které nejsou možné předvídat předem. 

3. Uživatel bere na vědomí, že s ohledem na povahu a stupeň vývoje Software, může být  dočasně omezen jeho přístup k Softwaru či do Databáze. Poskytovatel nezaručuje Uživateli, že Software Poskytovatele splní požadavky Uživatele na jeho funkčnost a jeho užívání bude včasné, bezpečné či bezchybné. Poskytovatel nijak nezaručuje, že data a výstupy zpracovávané pomocí Softwaru budou přesné či spolehlivé, ani že  případné nedostatky Softwaru budou odstraněny. Na poskytnutý Software  Poskytovatele se nevztahují žádné záruky ani jiné podmínky (včetně jakýchkoliv mlčky  předpokládaných podmínek týkajících se uspokojivé jakosti, vhodnosti pro určitý účel nebo shody s popisem) s výjimkou těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto  všeobecných podmínkách. 

4. Poskytovatel je oprávněn umisťovat do uživatelského prostředí Software reklamu  ve formě bannerů. 

5. Uživatel je oprávněn využít službu zákaznické podpory Poskytovatele, na kterou může Uživatel prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách Poskytovatele nahlásit závadu Softwaru, případně kontaktovat zákaznickou podporu Poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy: support@calendee.cz

6. Poskytovatel může čas od času vyvinout novou funkcionalitu, úpravu nebo vyšší verzi Softwaru. V případě, že se tak stane, je Poskytovatel oprávněn bez dalšího tuto novou  funkcionalitu, úpravu nebo vyšší verzi Softwaru bez dalšího implementovat,  za předpokladu, že za tuto implementaci nebude požadovat dodatečné platby. 

7. Poskytovatel je však oprávněn za implementaci nové funkcionality, úpravy nebo vyšší verzi Software požadovat dodatečné platby. V takovém případě implementaci Uživateli nabídne k využití. Přijetím této nabídky se automaticky tyto všeobecné podmínky rozšíří i na tuto novou část Softwaru s podmínkou, že v případě úplatné nabídky bude zaplacen příslušný poplatek. 

8. Poskytovatel se nezavazuje k dodávání aktualizací Softwaru.

VII. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel bere na vědomí, že funkčnost Softwaru se může odvíjet od kvality zařízení, které Uživatel používá. Přístup k Softwaru je možný prostřednictvím internetových  prohlížečů Google Chrome 30+, Mozilla Firefox 40+, Internet Explorer 10+, Safari 7+,  Vivaldi 1+ nebo Opera 34+. Software neklade žádné zvláštní požadavky na operační systém Uživatele. 

2. Uživatel nese plnou odpovědnost za obsah, který do Softwaru, resp. Databáze, vloží. To platí i v případě obsahu vloženého v důsledku viru, hackerského útoku nebo jinou  chybou Uživatele nebo ztrátou, byť dočasnou, kontroly Uživatele nad jeho účtem. Poskytovatel nemá povinnost provádět kontrolu obsahu vloženého Uživatelem, je k tomu však oprávněn, a to zejména v případě, kdy má podezření, že obsah vkládaný Uživatelem do Databáze, resp. do Software, je v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami.  

3. Je zakázáno jednání a vkládání obsahu do softwaru Poskytovatele či Databáze, které:

není v souladu s platnými právními předpisy; 

není v souladu s dobrými mravy; 

by mohlo obtěžovat jiné uživatele Softwaru nebo třetí osoby; 

by mohlo poškozovat pověst Poskytovatele; 

slouží k šíření nevhodného obsahu; nebo 

porušuje práva či soukromí ostatních uživatelů nebo třetích osob. 

4. V případě, že bude zjištěn zakázaný obsah nebo jednání Uživatele, které by bylo v rozporu s těmito všeobecnými podmínkami, je Poskytovatel oprávněn:

omezit Uživateli přístup do Softwaru; 

smazat či odmítnout vložení zakázaného obsahu; 

vypovědět licenční smlouvu bez výpovědní doby a bez náhrady zaplaceného  licenčního poplatku. 

5. Poskytovatel je oprávněn odepřít vložení obsahu, který by překračoval limity úložiště nebo velikosti souboru povoleného softwarem Poskytovatele. 

6. V případě, že bude mít Poskytovatel podezření na porušování ustanovení těchto  všeobecných podmínek, vyhrazuje si právo provést kontrolu vloženého obsahu  Uživatelem. Toto oprávnění nezakládá povinnost Poskytovatele provádět kontrolu  obsahu Uživatele. Uživatel je samostatně odpovědný za škodu způsobenou svým  jednáním. 

7. Uživatel má povinnost chránit software Poskytovatele před neoprávněným a podvodným použitím neoprávněné osoby všemi vhodnými prostředky. Poskytovatel  je oprávněn v případě neoprávněného užití softwaru Poskytovatele zrušit přístup do softwaru Poskytovatele bez náhrady. 

VIII. Odpovědnost

1. Poskytovatel je odpovědný za újmu vzniklou Uživateli na jeho přirozených právech či újmu způsobenou úmyslně či z hrubé nedbalosti. V ostatních případech není Poskytovatel odpovědný za jakoukoliv vzniklou újmu. Toto bere Uživatel na vědomí a vzdává se všech nároků na náhradu újmy.  

2. V rozsahu povoleném právními předpisy se vylučuje tímto jakákoliv odpovědnost  Poskytovatele za případnou škodu, či nemajetkovou újmu vzniklou užíváním Softwaru nebo naopak nemožností jej užívat, omezením přístupu či výpadkem funkčnosti Softwaru nebo Databáze či ztrátou dat. Uživatel nemá nárok na náhradu škody související s jakýmkoliv výpadkem či odstávkou Softwaru či Databáze. 

3. Vylučuje se zvláště jakákoliv odpovědnost Poskytovatele za nepřímé škody nebo za ušlý zisk Uživatele nebo jakékoliv třetí osoby. 

4. Poskytovatel nenese odpovědnost za nesplnění povinností plynoucích z těchto  všeobecných podmínek v případě, že k jejich nesplnění došlo okolnostmi, které jsou nepředvídatelné a neovlivnitelné (např. válka, stávka, vyšší moc). 

5. Uživatel je povinen nahradit jakoukoliv škodu, včetně ušlého zisku a souvisejících nákladů, která Poskytovateli vznikne v případě, že Uživatel, nebo osoba, které Uživatel umožnil přístup k Softwaru, poruší tyto všeobecné podmínky, jakékoliv jiné ujednání s Poskytovatelem nebo obecné právní předpisy, ať už k danému porušení dojde jednáním, nebo opomenutím Uživatele nebo příslušné třetí osoby. 

6. V případě, že Uživateli byly zřízeny tzv. paralelní účty, odpovídá Uživatel za jednání (nebo opomenutí) každé osoby, která některý z tzv. paralelních účtů fakticky užívá, jako by jednal Uživatel sám. 

7. V případě, že Uživatel poruší svou povinnost nezasahovat do Software, je povinen Poskytovateli zaplatit smluvní pokutu ve výši ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden  milion korun českých) za každý jednotlivý případ porušení. Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na náhradu škody způsobenou Poskytovateli porušením povinnosti.

IX. Licenční poplatek

1. Ceník licenčních poplatků za užívání Softwaru, resp. jeho dílčích modulů a funkcionalit jsou Poskytovatelem zveřejněny na internetových stránkách Poskytovatele; Poskytovatel je oprávněn s Uživatelem sjednat i odlišnou výši licenčních poplatků. 

2. Není-li uvedeno jinak, licenční poplatky jsou uvedeny bez DPH. 

3. Sazba DPH bude stanovena dle platných právních předpisů.

4. Licenční poplatky se hradí předem. V případě prodlení s úhradou jakýchkoliv částek ze strany Uživatele je Poskytovatel oprávněn znemožnit Uživateli v přístupu k Softwaru a ukončit smlouvu bez výpovědní doby. 

5. Po obdržení platby vystaví Poskytovatel platícímu Uživateli daňový doklad – fakturu, kterou mu zašle elektronicky na Uživatelem sdělenou e-mailovou adresu.

X. Ukončení smlouvy

1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, a to na dobu ode dne, kdy dojde k úhradě  příslušného licenčního poplatku ze strany Uživatele, do uplynutí období, které si  Uživatel zvolil a k němuž se vztahuje uhrazený licenční poplatek. 

2. Ukončením smlouvy Uživatel ztrácí přístup k Softwaru, tedy i ke všem datům uloženým v Databázi; tato data budou Poskytovatelem následně smazána. 

3. Poskytovatel je oprávněn smlouvu s Uživatelem ukončit i před uplynutím doby,  na kterou byla uzavřena, a to výpovědí bez výpovědní doby, v případě, že:

– tak stanoví tyto všeobecné podmínky, 

– Uživatel neoprávněně nakládá se Softwarem nebo se o takové jednání pokusí,

– Uživatel neoprávněně zasáhne do zdrojového kódu Softwaru nebo se o takové jednání pokusí,  

– vyjde najevo, že Uživatel je spotřebitelem, nebo 

– Uživatel jiným způsobem poruší své povinnosti ze smlouvy s Poskytovatelem, resp. z těchto všeobecných podmínek, nebo z obecných právních předpisů. 

4. Výpověď ze strany Poskytovatele je účinná jejím doručením Uživateli elektronicky na e-mail, který uvedl při registraci do Softwaru, nebo na jinou jeho veřejně udanou adresu. Pakliže je e-mail uvedený Uživatelem při registraci nefunkční (např. proto, že byl Uživatelem zrušen), aniž by sdělil nový kontaktní e-mail, tato smlouva se automaticky ruší okamžikem, kdy se Poskytovatel o nefunkčnosti e-mailu Uživatele dozvěděl. 

5. Poskytovatel může kdykoliv ukončit tuto smlouvu a znepřístupnit Software bez náhrady v případě, že mu to bude nařízeno rozhodnutím orgánu veřejné moci nebo provozování Softwaru nebudou umožňovat platné právní předpisy.  

6. V případě, že Poskytovatel z důvodů předvídaných těmito všeobecnými podmínkami předčasně ukončí smlouvu s Uživatelem, resp. jinak Uživateli znemožní užívat Software, nemá Uživatel nárok na vrácení již uhrazených poplatků, ani jejich části.

XI. Závěrečná ujednání

1. V případě že je, nebo se stane některé z ustanovení těchto všeobecných podmínek  neplatným nebo nevynutitelným, ostatní ustanovení zůstávají v plném rozsahu platné a účinné. 

2. Tato smlouva se řídí právem České republiky a případné spory budou předloženy k rozhodnutí soudům České republiky.  

3. Software Poskytovatele byl vyvinut pro použití při podnikatelské činnosti osob  samostatně výdělečně činných se zaměřením na management klientského portfolia. Poskytovatel nemá zájem o navázání smluvního vztahu se spotřebiteli, a proto tato smlouva nepodléhá právnímu režimu spotřebitelských smluv. Vyjde-li najevo, že Uživatel vystupuje v právním postavení spotřebitele, Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

4. Pro případ, že by i přes výše uvedené smlouvu s Poskytovatelem uzavřela osoba  v právním postavení spotřebitele, spotřebitel ve smyslu § 1834 občanského zákoníku Poskytovatele výslovně žádá, aby Poskytovatelem začal služby poskytovat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Osoba v právním postavením spotřebitele je oprávněna od smlouvy odstoupit do 14 dnů ode dne jejího uzavření smlouvy, a to zasláním písemného odstoupení na e-mailovou adresu: support@calendee.cz nebo na adresu sídla Poskytovatele. K odstoupení dle tohoto odstavce lze využít následujícího textu: „Já (jméno a příjmení spotřebitele) tímto oznamuji, že odstupuji od licenční smlouvy uzavřenou mezi mnou a Vaší společností dne (*),“ k němuž bude připojeno: jméno a příjmení spotřebitele, adresa spotřebitele, e-mailová adresa spotřebitele, datum a podpis spotřebitele. 

5. Tyto všeobecné podmínky jsou účinné od 01.05.2021.

Začněte s Calendee už dnes

V bezplatné verzi získáte možnost sdílet kalendář s dalším uživatelem a spravovat až 100 kontaktů.

Stačí zadat email.